Welkom!
Veteranen Belangen Vereniging Nederland 50+ Renners

Voor Vragen
Jan van der Wel

Algemene informatie en richtlijnen

Huishoudelijk Reglement

 

Huishoudelijk Reglement

Veteranen Belangen Vereniging Nederland

 

 Bestuur Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en neemt in spoedeisende zaken beslissingen. Zij is daavan verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur regelt de volgende activiteiten:

Artikel 1 Vergaderingen bestuur
1. Het algemeen bestuur vergadert tweemaal per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden of de voorzitter dit nodig achten.
2. Het dagelijks bestuur vergadert indien noodzakelijk.
3. Het algemeen bestuur wordt op de eerstvolgende vergadering op de hoogte gebracht.
4. Er kan vergaderd worden als toevallig alle bestuursleden bij elkaar zijn.
5. Bij spoed kunnen bestuursleden door het dagelijks bestuur (telefonisch, per e-mail of fax) geraadpleegd worden, op de eerstvolgende algemene bestuursvergadering wordt nader gerapporteerd.

Artikel 2 Aftreden bestuur
1. Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd door de algemene ledenvergadering.

2. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden gemaakt, waarbij erop wordt toegezien dat steeds voldoende ingewerkte bestuursleden deel uitmaken van het bestuur.

Artikel 3 Voorzitter
De voorzitter organiseert  en leidt minstens twee maal per jaar de bestuursvergaderingen en alle overige bijeenkomsten waarvoor geen leider is aangewezen. Bij zijn/haar afwezigheid vervangt een ander bestuurslid de voorzitter en bij diens afwezigheid een van de overige bestuursleden. De voorzitter/ secretaris stelt in overleg met de overige bestuursleden de agenda voor de bestuursvergadering vast.
Hij onderhoudt proactief de onderlinge contacten tussen de bestuursleden verenigingsleden en brengt gevraagd en ongevraagd adviezen in om de belangen van de vereniging te dienen. 


Artikel 4 Secretaris

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en maakt notulen van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering (of: is verantwoordelijk voor het maken van de notulen). De notulen van de algemene ledenvergadering worden gepubliceerd in het verenigingsblad en/of gepubliceerd op de VBVN site Elk jaar maakt de secretaris een jaarverslag  die in de Fakkel wordt gepubliceerd. Hij onderhoudt proactief de onderlinge contacten tussen de bestuursleden verenigingsleden en brengt gevraagd en ongevraagd adviezen in om de belangen van de vereniging te dienen. 


Artikel 5 Penningmeester
De penningmeester is belast met het geldelijk beheer. Hij/zij legt hiervan jaarlijks rekening en verantwoording af. Jaarlijks wordt een exploitatierekening en balans gemaakt. Een door de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie controleert jaarlijks de financiën. Decharge van de penningmeester gebeurt, na goedkeuring door de algemene ledenvergadering, door ondertekening van de boeken door de kascommissie en de voorzitter.
Het opnemen van kasgeld en grote bedragen boven de €1000,= voor het aangaan van verplichtingen gebeurt altijd door de penningmeester en accorderen van het overige bestuur. Hij onderhoudt proactief de onderlinge contacten tussen de bestuursleden verenigingsleden en brengt gevraagd en ongevraagd adviezen in om de belangen van de vereniging te dienen. 


Artikel 6 Kascommissie
De activiteiten van de kascommissie omvatten een controle en schriftelijke accordering van een door de penningmeester ter beschikking gestelde jaarrekening die tweemaal per jaar dient te geschieden.


Artikel 7 Overige bestuursleden
De overige bestuursleden staan de leden van het dagelijks bestuur terzijde en zijn verplicht zo nodig hun werkzaamheden over te nemen. Zij onderhouden proactief de onderlinge contacten tussen de bestuursleden verenigingsleden en brengen gevraagd en ongevraagd adviezen in om de belangen van de vereniging te dienen. 


Artikel 8
Besluitvorming
Besluitvorming gebeurt bij gewone meerderheid, als de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag, behalve in de gevallen waar de statuten een andere meerderheid voorschrijven.

Artikel 9 Commissies
Het algemeen bestuur kan commissies benoemen voor bepaalde taken. Hiervoor kunnen aparte reglementen worden gemaakt.


Artikel 10 Procedure herverkiezing bestuursleden
1.  Indien bestuursleden herkiesbaar zijn en er zijn geen tegenkandidaten, dan wordt aan de leden verzocht te stemmen op deze bestuursleden.
2. Zijn er tegenkandidaten, dan wordt aan de leden  verzocht om een voorkeursstem uit te brengen of de  herkiesbare of de nieuwe gegadigde de voorkeur verdient. Hiervoor worden stembriefjes uitgereikt.
3. Indien geen sprake is van een noodzakelijke herverkiezing, kunnen de leden een verzoek tot aftreden van een bestuurslid of bestuur indienen en dit ter stemming van de aanwezige leden afdwingen bij het bestuur. 
  
Tegenkandidaten dienen zich vóór aanvang van de vergadering te melden bij het bestuur.

Artikel 11 Sportiviteit
Ondanks dat onze wedstrijden professioneel van opzet zijn met een wedstrijdelement blijft  sportiviteit de boventoon houden. Dit betekent dat iedere renner zich gedraagt zoals te doen gebruikelijk in het dagelijkse leven.
Dit betekent:   - Voor, tijdens en na de koers geen verbale intimidatie.                                                               - Geen opzettelijk lijfelijk contact

                        - Respectvolle bejegening onder elkaar
Bij het indienen van een protest tegen één en dezelfde renner bij de jury en/of  bij een bestuurslid, kan het bestuur overgaan tot sancties.
Deze sancties kunnen inhouden:      1e keer -  Niet worden opgenomen in de uitslag

                                                           2e keer - Rijontzegging voor 1 wedstrijd

                                                           3e keer - Rijontzegging voor 3 wedstrijden

                                                           4e keer - Rijontzegging voor het hele seizoen

12 Erelid

Er bestaat de mogelijkheid om op initiatief van het bestuur en/of de leden in gezamenlijkheid of individueel een lid als erelid voor te dragen van de vereniging. Dit erelid zal permanent worden vermeldt in de Fakkel en op de VBVN site.

13 Slotartikel

a. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het algemeen bestuur.

b  Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur


Huidig Bestuur


Voorzitter Huub Stammes
Secretaris Wim Overeem
Penningmeester Herman de Jong
Wedstrijdcoördinator Algemeen Jan van der Wel
Wedstrijdcoördinator 70+ Jan Nieuwenhuijsen
Ledenadministratie Herman de Jong
Redactie Wim Overeem
PR en Sponsoring Jan Nieuwenhuijsen
Wedstrijdcoördinator 50+ Vacature
Wedstrijdcoördinator 60+ VacatureRooster van aftreden bestuur


Wim Overeem najaar 2025
Herman de Jong
najaar 2024
Jan Nieuwenhuijsen
najaar 2024
Jan van der Wel
najaar 2025
Huub Stammes  
najaar 2026


Rooster van aftreden kascommissie


Aart Beuzekom najaar 2022
René Oudshoorn najaar 2022
Freo ten Hove
najaar 2024
Marcel Lambregts
najaar 2024